La Alcaldía del Ayuntamiento de Pantón viene de manifestar a través de un comunicado que «dende o Concello apostamos pola prestación de servizos aos veciños e pola instalación de actividades xeradoras de emprego, e a construción dunha redidencia para a terceira idade está entre as nosas prioridades».

Y añade que se está realizando una residencia pública de 60 plazas en un solar municipal, que ya está realizado el Proyecto, está tramitado en la Consellería de Política Social y hay un acuerdo con la Diputación de Lugo para su construcción. «Dende o Concello nós apoiamos as novas actividades que pretendan instalarse no concello, e mais as que pretendan ofrecer servizos aos veciños e que supoñan una importante xeración de emprego».

«Polo tanto –dice el comunicado de la Alcaldía- nós apoiaremos esta iniciativa de construción dunha residencia privada, aínda que non coñecemos os detalles da mesma (número de prazas da residencia, empregos a xenerar, orzamento,…). Cando os promotores presenten o correspondente Proxecto Técnico, dende o Concello daremos todo o apoio posible e as facilidades máximas para a tramitación, e trataremos de axilizar ao máximo os prazos para a concesión da licenza municipal, por suposto cumprindo a normativa vixente».

También aclararan que el promotor que presentó esta residencia –’ante un medio de comunicación’- no se dirigió en ningún momento al Ayuntamiento ni presentó documentación alguna. «Polo que coñecemos ata o momento, a construción da residencia privada pretende realizarse nunha parcela de solo rústico, na que xa existe un precedente dunha solicitude doutra residencia nesta mesma parcela, no ano 2005, que se denegou por estar en solo rústico e non cumprir as condicións establecidas na normativa urbanística. Segundo a normativa vixente non é posible proceder a unha recalificación do terreo ao non contemplarse esto na citada normativa».

Por consiguiente, para que el Ayuntamiento pueda otorgar la licencia municipal en esa parcela deberán cumplirse las condiciones que fijo la normativa urbanística para suelo rústico (desarrollo de un Plan Especial, parcela de mas de 10.000 m2 de superficie, altura máxima de bajo+1 planta).

Desde el Ayuntamiento quieren dejar bien claro que «apoiaremos a esta iniciativa empresarial, igual que calquera outra que pretenda desenvolverse no Concello, en todo o que poidamos e nos permita a lexislación vixente», remata el comunicado.

Publicidad