El alcalde de A Pobra do Brollón, Xosé Lois Maceda, -en la imagen-viene de responder mediante un comunicado, al portavoz del PSdeG-PSOE de A Pobra do Brollón, Javier González, quien denuncio a través de un medio de comunicación en el día de ayer jueves, que de las cerca de 200 preguntas formuladas por los socialistas al Gobierno local, en manos del BNG, estas o no habían sido contestadas o de hacerlo se habría hecho fuera de plazo, incumpliendo así la normativa vigente. Además criticaba que el Gobierno municipal tampoco facilitase la documentación requerida para que la agrupación opositora pudiese desempeñar su trabajo. Ante estas acusaciones, que el Gobierno local tacha de «insidias», la Alcaldía de A Pobra «quere puntualizar o seguinte:

(1) Non é certo que haxa preto de 200 preguntas sen resposta. As preguntas orais feitas nos plenos respóndense habitualmente no mesmo pleno, e das presentadas por escrito, salvo erro ou esquecemento puntual, que é posible, foron respondidas todas. Pode ser que algunha resposta non lle guste ao portavoz porque non o deixa en bo lugar, e que por este motivo non a faga pública»

En todo caso, desde la alcaldía se emplaza al portavoz del PSdeG-PSOE –sin citar su nombre en ningún momento- a que indique que preguntas concretas están sin contestar para reenviarle la copia de la respuesta ya enviada, «ou se esquecemos respondela, facelo agora. En caso contrario esíxolle que retire publicamente esta insidia».

«Dice o citado portavoz» -señalan desde la Alcaldía- que según el artículo 77 de la Ley 7/1985 RBRL el ayuntamiento tiene el deber de contestar a las preguntas en un plazo de 5 días naturales, «o que amosa o descoñecemento, a mala interpretación ou a mala vontade de quen isto afirma».

Lo que estable el citado artículo es que ‘la solicitud…(de obtener cuantos antecedentes, datos o informaciones obren en poder de los servicios de la corporación) habrá de ser resuelta motivadamente en los cinco días naturales siguientes a aquel en el que se haya presentado’. «Está claro que se refire ao dereito de acceso aos expedientes, e non á resposta ás preguntas, xa que a resposta non “obra” nos servizos da corporación, se non que pola súa propia natureza debe de ser elaborada despois de estar feita a pregunta».

Pero hay que destacar también que el citado plazo no es para tener acceso a los expedientes que se quieran consultar, sino para que la Alcaldía resuelva si da acceso o no (en este caso motivado) a dichos expedientes. Así lo dice el artículo 14.2 del ROFRXEL aprobado por Real Decreto 2.568/1986 que desenrolla la citada Ley. Se puntualiza en el comunicado

«Non consta no concello, salvo erro ou omisión, que se pedise documentación concreta que lle fose denegada. Tampouco é doado saber a que se refire xa que, como fai habitualmente, mestura preguntas con documentación».

(2) Respeto a los horarios de los plenos, que según indica -el portavoz-, impiden que los concejales puedan asistir a las sesiones, «teño que recordar ao portavoz do PSOE que tanto o Estatuto dos Traballadores como o dos Empregados Públicos recollen o dereito dos concelleiros a ausentarse do seu posto de traballo polo tempo indispensable para acudir ás sesións», ahonda el alcalde Xosé Lois Maceda

Respeto a la recepción de los actas,«non é certo que o goberno decidiu cambiar o programa Gestiona sen previo aviso, agás que o portavoz estivese ‘mentalmente ausente’ do pleno de 27 de marzo de 2018. Ademais, parece que non sabe da entrada en vigor das Leis 39 e 40 de 2015, e do Decreto 24/2018 da Xunta de Galicia».

Todos los concejales de A Pobra do Brollón, -sostiene el regidor- tienen acceso directo al programa Gestiona en el que pueden ver los borradores de actas, los actas definitivas y mismo todos los decretos de la alcaldía, así como los expedientes completos que van a pleno. Actas a las que también tiene acceso directo, cualquier vecino que lo desee, en la página web y en el portal de transparencia.

«Sabe tamén o portavoz, -se refiere a Javier González del PSdeG-PSOE- que desde hai máis dun ano calquera veciño, dispón nas oficinas municipais dun ordenador desde o que poder acceder a toda esa información, mesmo con axuda dos funcionarios».

«Cónstame que o citado portavoz -no pronuncia su nombre- se dirixiu ao secretario manifestándolle dificultades no acceso ao programa e que este se lle ofreceu, malia estar de vacacións, a que acudira ao concello para indicarlle como tiña que acceder, ou ben a concertarlle unha cita coa empresa informática que asiste ao concello para dito fin. Pero ata agora non fixo uso de dita opción», apunta el alcalde.

«É máis, aínda que os grupos municipais teñen unha asignación para, entre outras cousas equipamento; a petición do portavoz do PP, o concello mercou un portátil Lenovo Intel Core para cada grupo, equipos que veñen de ser entregados no concello, estando xa ao dispor dos portavoces».

«Pero debe ser certo que descoñece a lexislación citada, xa que o pasado día 7 presentou un conxunto de 30 preguntas en soporte papel, no canto de facelo electronicamente, como establece para as persoas xurídicas (grupos municipais) ou concelleiros a citada lexislación. Preguntas que serán respondidas en breve», remata el comunicado de la Alcaldía.

Publicidad